Değerli müşterilerimiz, YETKİN SİGORTA AR. HİZ. LTD. ŞTİ.(“ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz.

YETKİN SİGORTA AR. HİZ. LTD. ŞTİ. olarak ACENTE sıfatı ile sigorta başvurularınıza yönelik tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve saklanması ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan işbu “Aydınlatma Metni” kapsamında “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.  ŞİRKET’imiz kendisine iletilen kişisel verileri hassas bir şekilde muhafaza etmekte ve 6698 sayılı KVKK çerçevesinde işlemektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, buna uygun idari ve teknik tedbirleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. ŞİRKET olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturarak ve ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta farkındalık yaratarak Kanun’a ve mevzuata uyum sağlamayı amaçlamaktayız.

1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında YETKİN SİGORTA AR. HİZ. LTD. ŞTİ. veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki gibidir:
İnternet Adresi : https://www.yetkinsigorta.com.tr
Telefon Numarası : +90 232 441 89 38
E-Posta Adresi : info@yetkinsigorta.com.tr
Adres : 1476 Sokak No:2 K:6 D:5 Aksoy Residence Alsancak Konak – İZMİR

2. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI
Şirketimiz tarafından kişisel verilere ilişkin gerçekleştirilecek her türlü işlemin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte ilgili sair mevzuat uyarınca hukuka ve usule uygun bir biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, iş veya hizmet sözleşmesinden doğan hükümlerin yerine getirilmesi, kanunlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme zorunluluğunun bulunması gibi sebeplerle; Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin yönetimi, markamıza olan güvenirliliğin korunması, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, istek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, işe alım süreçlerini yürütmek; çalışan adaylarıyla iletişime geçilmesi, Şirketin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, uyum yönetimi, hizmet ve tekliflerin sunulması, Şirket ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması, hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilme amaçları ile KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLER
Aşağıda tabloda yer alan her türlü bilgi ve belge KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamında olup Şirketimiz tarafında 2’nci başlıkta yer alan amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte, açık rızanız veya ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. Şirketimizin ACENTE sıfatı ile sigorta başvurularınıza yönelik, Şirketimiz ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve ilgili mevzuattaki hüküm ve ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:
Veri kategorisi Açıklama
Kimlik Bilgileri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin kimliğine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdan bilgileri, bu bilgileri içeren ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi belgeler, vukuatlı nüfus kayıt bilgisi, özgeçmiş bilgisi, imza bilgisi, vergi numarası, SGK numarası, vatandaşlık durumu, veraset/vesayet/velayete ilişkin bilgiler, eş/çocuk bilgisi verilebilir.
İletişim Bilgileri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin iletişim bilgilerine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; telefon numarası, e-posta bilgisi, adres bilgisi verilebilir.
Aile Bireyleri ve Yakınlara İlişkin Bilgiler Veri sahiplerinin menfaatlerini korumak amacıyla edinilmiş aile bireyleri, yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilere ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; eş-anne-baba-çocuk gibi kişilere ait ad-soyad, telefon numarası vb. verilebilir.
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin Şirketimize ait fiziksel alanlara giriş çıkış ve bu alanlarda kalışlarına ilişkin her türlü bilgidir. Bu bilgilere örnek olarak; ziyaretçi kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtları verilebilir.

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin Şirketimiz ile arasındaki hukuki ilişkinin niteliğine göre edinilmiş ve bu ilişkiyi finanse etmeye yarayan veya bu ilişkinin finansal sonucunu gösteren her türlü bilgidir. Bu bilgilere örnek olarak; banka adı, banka hesap numarası, vergi kimlik numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi verilebilir.
Görsel/İşitsel Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin fiziksel mekan güvenlik bilgisi kapsamında edinilmiş kayıtlar hariç her türlü fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları vb. bilgilerdir.
Evrak ve İmza Bilgisi Kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin Şirketimiz ile imzalanmış her türlü evraka ile evraklara atılan imzalara ait bilgidir. Bu bilgilere örnek olarak; sözleşmeler, sözleşme fesih bildirimleri, protokoller, mahkeme ve idari merci evrakları, imza beyannamesi vb. verilebilir.
Özlük Bilgisi Şirket ile aralarında bulunan iş akdi uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin bu kişilerin özlük haklarını oluşturacak bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; bakmakla yükümlü olunan kişilerin ad-soyad bilgileri, unvan, imzalı bordro bilgisi, banka dekontları, puantaj kayıtları, SGK bilgisi, yan hak bilgileri, yıllık izin-mazeret tutanakları, görev değişikliği formları, Beyan ve rıza onay belgeleri, iş sözleşmeleri, performans değerlendirme raporları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge verilebilir.
Eğitim Bilgisi Şirket çalışanlarının ve çalışan adaylarının eğitim, diploma ve sicil bilgileri ile kaşelerinde geçen diğer bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; Diploma Tescil Tarihi, Tescil Numarası, Diploma Tarihi ve Numarası vd. verilebilir.
Mesleki Bilgi Şirket Çalışanlarının, çalışan adaylarının, Şirketin işbirliği içinde olduğu kişilerin mesleklerine ilişkin bilgilerdir. Örneğin; Unvan, eski çalışılan yerler vb.
CV Verileri ve Çalışan Adayı Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin iş akdinin kurulmasına yönelik CV aracılığıyla elde edilmiş her türlü bilgidir. Bu bilgilere örnek olarak; ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, telefon numarası, adres, e-posta, diploma, mesleki tecrübe, fotoğraf, referans bilgisi, özgeçmiş bilgisi, mülakat notları verilebilir.
Talep / Şikayet Bilgisi Şirkete iletilen her türlü talep ve şikayet ile bunların alınmasına ilişkin her türlü kayıt ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü rapor, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olduğu takdirde talep/şikayet yönetim bilgisi teşkil eder.

Faturalama Bilgileri
Fatura düzenlenebilmesi için gerekli her türlü bilgidir. Örn. TC. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Adres vb.
Pazarlama Verileri Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler, karşılaştırma imkanı sunan internet siteleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlardan temin edilen veriler, Bankamızın destek hizmeti aldığı ve sizinle kredi ilişkisi kurulmasına aracılık eden mağaza, bayi, elektronik ticaret siteleri gibi taraflardan aldığımız veriler
Hukuki Bilgi Şirketin iş ve işleyişi kapsamında toplanması gereken her türlü hukuki bilgidir. Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, arabuluculuk, sigorta tahkim süreçleriyle ilgili tutulan bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki verilerdir.
Sağlık ve Muayene Bilgileri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin her türlü sağlık bilgileridir. ACENTE sıfatı ile sunulan hayat ve sağlık sigortası ürünlerinde poliçenin oluşturulması adına zorunlu olarak alınan sağlık beyanı, bireysel emeklilik ürünü için alınan maluliyet bilgisi gibi bilgiler işlenmektedir. Bu bilgilere örnek olarak; Boy-Kilo Bilgisi, Sağlık Raporu, Sağlık Verileri, Reçete, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgileri verilebilir.
Araç Bilgileri Müşterinin sahibi olduğu veya sigorta ettirmek istediği araca ilişkin bilgilerdir. Örn.; Plaka, Ruhsat bilgileri
Konut Bilgileri Müşterinin sahibi olduğu veya sigorta ettirmek istediği konuta ilişkin bilgilerdir. Örn.; Adres, Tapu Bilgisi, Yüzölçümü Bilgisi vs.
Seyahat Bilgileri Müşterinin seyahat edeceği ülke ve seyahat tarihlerine ilişkin bilgidir.
Güncel ve Geçmiş İşlem Bilgileri Örneğin mevcut ve/veya geçmişteki sigorta işlem bilgileridir.
Ticari Hayata İlişkin Veriler Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler, din vs.)

4. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ
İşbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan kişiler, gerçek müşteriler, potansiyel müşteriler, Müşteri yetkilileri ve çalışanları, Şirket hissedarları, Şirket yetkilileri, Şirket çalışanları, çalışan adayları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, ziyaretçiler ve ilgili diğer tüm üçüncü kişiler olup Şirketimizin işbu hedef kitlesi, aşağıdaki tabloda kategorize edilmiştir.
Kişisel Veri Sahipleri Açıklamalar
ŞİRKET Çalışanları Şirketimiz ile aralarında akdedilmiş iş sözleşmesi uyarınca Şirket bünyesinde çalışan gerçek kişilerdir.
Çalışan Adayları Şirkete iş başvurusunda bulunmuş veya özgeçmiş bilgilerini herhangi bir yolla Şirketimize ulaştırmış gerçek kişilerdir.
Stajyer ve Öğrenci ile Yasal Temsilcileri ve Okul Yetkilileri Şirkete başvuruda bulunmuş veya Şirkete herhangi bir yolla ulaşmış stajyer/öğrenciler ile Şirkette staj yapan stajyer ve öğrenci gerçek kişilerdir. Ayrıca stajyer/öğrencilere ilişkin bazı işlemler için onların yasal temsilcileri ile okul yetkilisi gerçek kişilerdir.
Gerçek Müşteriler (Sigorta Ettiren, Sigorta Ettirenden Farklı İse Sigortalı) Şirketimiz ile aralarında mevcut sözleşmesel ilişki uyarınca ve Şirketin her türlü iş ilişkisi kapsamında kişisel verilerini edinmiş olduğu gerçek kişilerdir.
Potansiyel Müşteriler Şirketimiz ile aralarında sözleşmesel ilişki bulunmaksızın Şirketin her türlü iş ilişkisi kapsamında kişisel verilerini edinmiş olduğu gerçek kişilerdir.
ŞİRKET Hissedarlar, Müdürleri, Yetkilileri Şirket hissedarları, müdürleri, müdürler kurulu üyeleri ve Şirket bünyesinde yönetime yetkili diğer gerçek kişilerdir.
İşbirliği İçinde Olduğumuz, Destek ve Hizmet Aldığımız Şirketlerin Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Şirketin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu, destek ve hizmet aldığı/verdiği kurumlarda hizmet sözleşmesi ile çalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere ilgili tüm gerçek kişilerdir.
Müşteri Yetkilileri ve Çalışanları Şirketimiz ile aralarında mevcut sözleşmesel ilişki uyarınca ve Şirketin her türlü iş ilişkisi kapsamında yetkililerine ve çalışanlarına yönelik kişisel verilerini edinmiş olduğu gerçek kişilerdir.
Ziyaretçi Hangi amaçla olduğu fark etmeksizin, Şirketin fiziksel mekanlarını ve/veya internet sitesini ziyaret etmiş gerçek kişiler ile Şirkete telefonla ulaşmış gerçek kişilerdir.
Üçüncü Kişi İşbu Prosedür kapsamında yer almayan ilgili her türlü gerçek kişidir. Bu kişilere örnek olarak; kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, çalışan yakınları, eski çalışanlar, referanslar vb. verilebilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI İLE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel Veri/Verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

TOPLAMA VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ HUKUKİ SEBEPLER
Sigorta poliçesi teklifi hazırlanması ve sigorta sözleşmesi oluşturulması

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Sigorta poliçesi düzenlerken risklerin neler olabileceğinin belirlenmesi ve bu kapsamda risk değerlendirmelerinin yapılması
Talep etmiş olduğunuz sigorta ürününe ilişkin prim hesaplamasının yapılabilmesi ve teminat ile ek teminatın belirlenmesi
İşlem yapanın ve yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi
Poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi
Poliçe yenileme ve güncelleme süreçlerinin yürütülebilmesi
Ödeme planı oluşturulabilmesi
Prim ödeme işlemlerinin takip edilebilmesi
Poliçe iptal, durdurma ve prim iade işlemlerinin yürütülmesi
Sigorta aracılık hizmetlerinin sunulabilmesi

Şirketimiz ile imzaladığınız sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi *Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması
ACENTE sıfatı ile poliçelendirme süreçlerinin yönetilmesi, operasyonel süreçlerin yürütülmesi
İç sistemlere risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
ACENTE sıfatıyla sunabileceğimiz elementer sigorta, hayat ve sağlık sigortası ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinde kullanmak, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi

Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, arabuluculuk ve tahkim süreçleri ile diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi, uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması *Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayınladığı alt düzenlemeler ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

*Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili mevzuat gereğince gerçek kişi müşterilerimizin kimlik bilgilerini tespit ve şüpheli işlem bildirimine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, suçun önlenmesi kapsamında dolandırıcılık ve kara para aklanmasının önlenmesi ile tespiti
Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında, gerek sözleşmenin kurulması gerekse sözleşmenin devamı sırasında sigorta sözleşmenizin koşulları ve güncel durumu ile ilgili hususlarda iletişime geçilmesi sigorta sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması

Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şirketin iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması *Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması
Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi
Hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
Operasyonel süreçlerin ve hizmet alım operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi

Şirketin iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi *İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması
İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi *Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması
*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Finansal kayıtların oluşturulması
Ödeme ve taksitlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Finansal denetimlerin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli bilgilerini kaydetmek

Şikayet, talep ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin aksiyonların alınması, süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması

*Gerekli hallerde açık rızanın alınması
Şirketimiz bünyesindeki raporlama, denetim, analiz ve istatistik çalışmalarının yürütülmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Şirketimizle devam eden ilişkinize konu faaliyetlerin planlanması ve ürün/hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak için gerekli olan iş faaliyetlerinin planlanması
Poliçe teklifiniz ve Şirketimizden almış olduğunuz diğer ürün ve hizmetler ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Pazar araştırması yapılması
İlgilenebileceğiniz veya ihtiyacınızın olabileceğini değerlendirdiğimiz ürün veya hizmetlerin tespit edilmesi

SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ;
Satın almış olduğunuz veya satın almak amacıyla teklif almış olduğunuz sigorta ürünü kapsamında, teklif hazırlanabilmesi, ACENTE’liğini yaptığımız sigorta şirketi tarafından teminat ve varsa ek teminatların tarafınıza sağlanabilmesi ile tazminat ödemelerinin yapılabilmesi, ilgili sigorta ürününün doğası gereği Sigorta ettiren kişinin, eğer Sigorta ettirenden farklı ise Sigortalının belirli durumlarda sağlık verilerinin işlenmesini gerektirmektedir. Sağlık verilerinin ne şekilde işlenebileceği Kanun’un 6.maddesinde düzenlenmektedir. İlgili madde uyarınca, poliçeniz kapsamında sağlık verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanıza ihtiyaç duyulmaktadır. Açık rızanız, size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz. Şirketimize ait sağlık verilerinizin işlenebilmesi için açık rıza vermiş olmanız halinde, sağlık verilerinizin işlenme amaçları ve bunlara ilişkin dayandığımız hukuki sebep aşağıda belirtilmektedir:

TOPLAMA VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ HUKUKİ SEBEPLER
Sigorta poliçesi düzenlerken risklerin neler olabileceğinin belirlenmesi ve bu kapsamda risk değerlendirmelerinin yapılması

*İlgilinin açık rızasının bulunması
Talep etmiş olduğunuz sigorta ürününe ilişkin prim hesaplamasının yapılabilmesi ve teminat ile ek teminatların belirlenmesi
Hasar durumlarında meydana gelen hasarın poliçe teminatları kapsamında değerlendirilmesi, gerekli araştırmaların yürütülmesi
Sigorta poliçesi teklifi hazırlanması ve sigorta sözleşmesi oluşturulması
Sigorta aracılık hizmetlerinin sunulabilmesi

KİŞİYE ÖZEL PAZARLAMA FAALİYETLERİ:
Açık rızanızı vermiş olmanız halinde ŞİRKET tarafından kişisel verileriniz kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında işlenebilmektedir. Bu kapsamda açık rıza vermek tamamen kendi isteğinize bağlıdır. Açık rıza vermiş olmanız halinde, vermiş olduğunuz açık rıza çerçevesinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verileriniz, ürün ve hizmetlerin kişiye özel sunulması, müşterinin ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, müşteri profilleme, segmentasyon ve modellemeleri yapılarak pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşterinin ihtiyacı ve yatkınlığına göre aksiyonlar alınabilmesi ve kişiye özel tekliflerin hazırlanması amaçlarıyla işlenecektir. Açık rızanız, size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ:
Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihleriniz sorulmaktadır. Belirtilen tercihleriniz doğrultusunda Şirketimize ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, e-posta, telefon veya SMS yoluyla satın almak isteyebileceğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizlerle iletişime geçilebilecek, reklam, tanıtım, etkinlik, kampanyalarımız ile fırsatlarımız hakkında tarafınıza bilgi verilebilecektir. Kişisel verileriniz ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında hizmet aldığımız üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir. Bu çerçevede, kimlik ve iletişim verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak ve iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda işlenecektir. Dilediğiniz zaman, belirtmiş olduğumuz talimatları izleyerek (örneğin e-postalardaki aboneliklerden çıkma bağlantısına tıklama gibi) ticari ileti gönderimi ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz. Açık rızanız, size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

Kişisel verilerinizin bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:
• Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler gibi özel nitelikli veri kapsamına giren bilgiler,
• Şirket çalışanlarına ilişkin yükümlülüklerin ve yan hakların yerine getirilmesi ve çalışan özlük dosyası oluşturma amaçlarıyla, çalışanların sağlık raporları ve sağlık verileri,
• Ürün-hizmet tanıtımı, hediye, indirim, kampanya, yeni imkan ve özel teklifler, duyuru, reklam gibi kişiye özel pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi, etkinlik bildirimi, özel gün kutlamaları, güncel mevzuat değişikliklerinin bildirilmesi, iş geliştirme, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Şirket internet sitesi aracılığıyla e-bültene abone olan kişilerin ad-soyad ve e-posta adresi bilgileri
• Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde ŞİRKET tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;
o Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook vs.) kullanarak, Şirkete yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden Şirket ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirkete ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamalarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasını için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.
o Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; Şirketin iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcıların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için mail servis sağlayıcınıza açık rıza vermiş olursunuz.
o Şirketin, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından Şirkete aktarılacak ve Şirket tarafından, uygulama üzerinden size iletilecek işbu kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; Şirkete ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden Şirketin tarafınıza ulaşmasını kabul etmiş olursunuz.
o Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan Şirkete ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; Şirketin verilerinizi, kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesini kabul etmiş olursunuz.
İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz idari ve teknik tedbirler alınmak vasıtasıyla korunarak, Şirkete ait fiziki ve dijital arşivde (fiziki ve dijital ortamda) işbu aydınlatma metninde belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel verilerinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri nedeniyle, mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK md. 5 hükmü uyarınca işlenebilmektedir.
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; ilgili yerel ve uluslararası mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluşlara, yapılan işlem kayıtlarının saklanması/arşivlenmesi/depolanması; hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için ŞİRKET çalışanlarına, iş ortaklarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine, yurt içindeki ve yurt dışında iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. Bu kişi ve Kurumlar;
a- ŞİRKET tedarikçileri/hizmet sağlayıcıları/destek alınan firmalar,
b- ŞİRKET hissedarları,
c- ŞİRKET yetkilileri,
d- Sigorta Şirketleri,
e- Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
f- Hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK ALICI GRUPLARI TANIMI İŞLENEN VERİLERİN AKTARIM AMACI

Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı/ Destek Alınan Firmalar Şirketin ticari ve yatırım faaliyetlerini yürütürken Şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli yahut sözleşme olmaksızın münferit olarak Şirkete hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
Hissedarlar, Müdürler, Yetkilliler Şirket hissedarı, müdürü ve yetkilisi tüzel ve gerçek kişiler
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketin şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak
ŞİRKET yetkilileri Şirket müdürler kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
Sigorta Şirketleri ACENTE olarak işbirliği içerisinde olduğumuz sigorta şirketlerini Kişisel verileriniz, sizinle kuracağımız sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla Şirketimizin ACENTE olarak işbirliği içerisinde olduğu olduğu sigorta şirketlerine aktarılmaktadır.
Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak.
Hukuken yetkili özel hukuk kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

i. Kişisel verileriniz sizinle kuracağımız sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla;
• Şirketimizin ACENTE olarak işbirliği içerisinde olduğu sigorta şirketleri aktarılmaktadır. Bu kapsamda kimlik ve iletişim bilgileriniz ise gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kargo şirketlerine aktarılmaktadır.
• Teknik inceleme ve kontrol hizmetlerinin sağlanması, hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, onarım, bakım, saklama ve arşiv hizmetlerinin sağlanması, yardım (asistans) hizmetlerinin sağlanması, ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması ve söz konusu iletilerin gönderilebilmesi, birden fazla sigorta şirketinden sigorta tekliflerinin hazırlanması, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla destek ve hizmet aldığımız şirketlere aktarılmaktadır.

ii. Kişisel verileriniz Şirket’in yönetim faaliyetleri ile mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütmesi kapsamında,
• İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri ve bağımsız denetim kuruluşlarına,
• Faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi amacıyla avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları dahil dış danışmanlara,
• Saklama, depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla arşiv ve depolama şirketlerine ve teknik destek hizmeti sağlayan şirketlere,
• Kişisel verilerin ve bilgilerin bulunduğu ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bilgi güvenliği ve altyapı hizmet sağlayıcılarına,
• İnternet sitemiz ve elektronik sistemlerimizin işleyişi ve operasyonunun sağlanması amacıyla teknik destek hizmeti sağlayan şirketlere, yazılım şirketlerine ve altyapı hizmet sağlayıcılarına,
• Faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, mahkemeler dahil kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bunlar dışında, Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde ŞİRKET tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;
o Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook vs.) kullanarak, Şirkete yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden Şirket ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirkete ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamalarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasını için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.
o Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; Şirketin iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcıların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için mail servis sağlayıcınıza açık rıza vermiş olursunuz.
o Şirketin, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından Şirkete aktarılacak ve Şirket tarafından, uygulama üzerinden size iletilecek işbu kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; Şirkete ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden Şirketin tarafınıza ulaşmasını kabul etmiş olursunuz.
o Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan Şirkete ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; Şirketin verilerinizi, kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesini kabul etmiş olursunuz.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE SAKLAMA SÜRESİ
Kişisel verileriniz Şirketimizin ACENTE sıfatı ile sigorta başvurularınıza yönelik temin edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları, gerçekleştirilebilecek telefon görüşmeleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlardan elde edilebilmektedir. Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla; Şirket tarafından; gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; doldurmuş olduğunuz görüşme ve teklif formlarından, web sitemiz üzerinden doldurmuş olduğunuz görüşme ve teklif formlarından, sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, yüzyüze hizmet kanalları ve telefon görüşmeleri vasıtasıyla, gönderdiğiniz e-postalar ve benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, kayıt-şikayet-öneri ve talep formları aracılığıyla, 3.taraf hizmet sunan firmalar ve sigorta şirketleri vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu politika ve aydınlatma metnine ek olarak vermiş olduğunuz açık rızanız dışında işlenmemekte veya herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Verileriniz hiçbir suretle satılmamaktadır.

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, re’sen veya kişsel veri sahibin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda gelen bilgiler ve açık rızanızın gerektiği hallerde açık rızanız ile aşağıda yer alan hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
• Açık rızanızın bulunması.

8. VERİ SORUMLUSU OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
KVK Kanunu uyarınca haiz olduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 12. Maddesi ve ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz bulunmakta olup; işbu yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri teknolojik imkanlarımız çerçevesinde almakta ve bu hususta gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktayız. Şirketimiz işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde durumu en kısa sürede veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildireceğini, bu hususta Şirket iç yapılanması dahilinde gerekli düzenlemeleri oluşturacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER
Şirket, KVKK’nun 12inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Şirket bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber vermektedir.

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır.
a. İdari Tedbirler:
• Aydınlatma Yükümlülüğü hazırlamak ve bu metni kişisel veri sahiplerinin ulaşabileceği mecralarda tutulmaktadır.
• Mevcut risk ve tehditleri belirlenmektedir.
• Şirket ve personel arasındaki ilişkiyi düzenleyecek şekilde, kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirket ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde Gizlilik ve Sadakat Sözleşmeleri imzalatmak, bu Sözleşmelere söz konusu yükümlülüklere uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanacağına ilişkin hükümler eklemek, Çalışanları, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirmek ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
• Veri aktarılan kişilere Gizlilik ve Sadakat Taahhütnameleri imzalatmak, Şirket tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmiştir.
• Saklama ve imha politikası hazırlamak ve imha süreçlerini uygun şekilde yürütülmektedir.
• Kişisel verileri mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
• Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırmak, fiziki ortamda personelin sadece yetkilendirildiği belgelere erişimine izin vermek,
• Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçlerini tasarlama ve uygulanmaktadır.
• Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlenmek, kişisel verilerin muhafazasını sağlanmaktadır.
• Çalışanların niteliği ve teknik bilgi/becerisini geliştirilerek, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi önlenmektedir.
• Şirket Personeline KVK mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimler verilmektedir.
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilmektedir.
• Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik politika ve prosedürler belirlenmektedir.
• Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
• Özel nitelikli kişisel verileri kağıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

b. Teknik Tedbirler:
• Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
• Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
• Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
• Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
• Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
• Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
• Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
• Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
• Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
• Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
• Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
• Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
• Şifreleme yapılmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 11.  MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca kişisel verisi işlenen herkes, aşağıda yer alan haklara sahiptir:
a) kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin “info@yetkinsigorta.com.tr” e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta ile veya “Tuna Mah. Mehmet İhsan Zeyrek Sk. No:55/B Karşıyaka/İZMİR” adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
Söz konusu başvurunuzda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda resmi makamlarca yetkilendirilmiş olmanız ve yetkinin belgelendirilmiş olması, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

11. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ
Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimize bildirebilirsiniz.
12. DEĞİŞİKLİKLER
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.
VERİ SORUMLUSU: YETKİN SİGORTA AR. HİZ. LTD. ŞTİ.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İnternet Adresi : https://www.yetkinsigorta.com.tr
Telefon Numarası : +90 232 441 89 38
E-Posta Adresi : info@yetkinsigorta.com.tr
Adres : 1476 Sokak No:2 K:6 D:5 Aksoy Residence Alsancak Konak – İZMİR

info@yetkinsigorta.com.tr
+90 232 441 89 38

Yasal Linkler

İletişim

Adres: 1476 Sokak No:2 K:6 D:5 Aksoy Residence Alsancak Konak – İZMİR

Pazartesi – Cuma: 09:00 – 18:00

Cumartesi: 09:00 – 18:00

Sosyal Medya